Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Energy Planning And Policy Research

مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژیVolume 3, Number 8 (2017-12)


Strategic Planning and Risk Analysis: Case of Operations, Department of The Great Tehran Electricity Distribution Company
برنامه‌ریزی استراتژیک و تحلیل ریسک‌ در بخش بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Earth Sheltered Architecture baced on Sustainable Architecture to Reduce Building Energy Consumption in a Warm and Dry Climate: Case of Shahroud City
طراحی بناهای خاک‎پناه‎ بر مبنای اصول معماری پایدار جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم گرم و خشک: مطالعه موردی شهر شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Undelivered Electricity in North-Kerman Electricity Distribution Company: System Dynamics Analysis
برق توزیع نشده در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان: تحلیل پویایی‌های سیستمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pricing Biogas Technology: System Dynamics Approach
قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Privatization of Electricity Distribution Companies: Legislative and Legal Requirements 
خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی برق: بایسته‌های تقنینی و حقوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Technical and Environmental Efficiency of Selected Thermal Power Plants of Iran
مقایسه کارایی فنی و زیست‌کارایی در نیروگاه‌های منتخب حرارتی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Payment Methods on Price and Cost of Electricity in Iranian Electricity Market: Case Study of Khorasan Power Plants
تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 7 (2017-9)


Designing a High-Tech Product Quality Control Model for Turbine Industries: Case of Oil Turbocompresor Engineering Company
طراحی الگوی کنترل کیفیت محصولات هایتک در صنایع توربینی مطالعه موردی: شرکت مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Entrepreneurial Model:The Case of Ministry of Energy
الگوی کارآفرینی استراتژیک : مطالعه موردی وزارت نیرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regional Disparities in Energy Productivity of Industries Iranian Manufacturing
تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری انرژی صنایع تولیدی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Power Quality in Flexible Photovoltaic System on Curved Surfaces
تحلیل کیفیت سامانه‌ فتوولتاییک منعطف در سطوح منحنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Natural Gas Storage in Iran: Linear Programming approach
بهینه‌سازی حجم ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایران با رویکرد برنامه‌ریزی خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Oil Income Uncertainties on Private Sector Investment in the Iranian Economy (1990:1-2013:4)
تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Mathematical Model of Sustainable Electricity Energy Supply in a Grid-connected Microgrid
ارائه یک مدل ریاضی تامین انرژی الکتریکی پایدار در ریزشبکه متصل به شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 6 (2017-6)


Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980 – 2012)
تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی وکیفیت محیط‌زیست در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Allocation of Oil Revenues to National Development Fund: A Dynamic General Equilibrium Approach
تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه‌یابی پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Biogas Systems in the Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Diary Sector
امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asymmetric Effects of Energy Price volatility on Industrial Labor and Capital Demand (1996-2014)
اثرات نامتقارن شوک قیمت حامل‌های انرژی بر توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه کارگاه‌های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integration of PWR Nuclear Power Plant and MED Desalination: Tecno-Economic Analysis
توسعه مدل بهینه فنی - اقتصادی یکپارچه‌سازی نیروگاه هسته‌ای دو مداره PWR با آب شیرین‌کن حرارتی MED
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Welfare Effects of Natural Gas Subsidy Removal (2010-2015)
اثر حذف یارانه گاز طبیعی بر خالص رفاه خانوارهای روستایی و شهری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Climatic Thermal Comfort for Energy Conservation: Case of Tehran, Tabriz, Isfahan, Shiraz, Yazd and Bandar Abbas
تحلیل زمانی آسایش اقلیمی شهرها با رویکرد کاهش مصرف انرژی: مطالعه موردی شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد و بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2017-3)


Industrial Energy Consumption and Business Cycles in Iran (1973-2015)
مصرف انرژی در افق سیکل‌های تجاری صنعت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Consumption and Economic Growth in OPEC Member Countries: New Empirical Evidence using the Panel Co-Integration with Cross-Sectional Dependence
مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضوOPEC: شواهد تجربی جدید از هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

05 Development of Solar Energy Technologies in Iran: SWOT and DEMATEL Methods
تحلیل چشم‌انداز توسعه تکنولوژی‌های انرژی خورشیدی در ایران به روش تلفیقی از SWOT و DEMATEL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Bullwhip Effect in Supply Chain: Case of Qazvin National Oil Products Distribution Company
عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده شلاق چرمی در زنجیره تأمین: مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Peak and Off-Peak Residential Electricity Demand: Case of Tehran Province
تابع تقاضای برق خانگی شهرستان‌های منتخب استان تهران در زمان پیک و غیرپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Resilience and Vulnerability: Case Study of OPEC Countries
برآورد شاخص ترکیبی تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decomposition of Energy Intensity in Iranian Manufacturing Sector: Divisia Index Approach
تجزیه شاخص شدت انرژی در بخش صنعت: رویکرد شاخص دیویزیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2016-12)


Energy and Exergy Performance Analysis of Besat Steam Power Plant
تحلیل عملکرد انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار بعثت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature of Energy Performance Contracts (Energy Service Contracts)
ماهیت قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی (خدمات انرژی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Solar Power Generation in Energy Security: Case of Ahwaz County
پتانسیل تولید برق خورشیدی در راستای افزایش امنیت انرژی، مطالعه موردی شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Gas-oil and Gasoline Prices on Inflation in Iran
تأثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating CNG Stations in Tehran-Firoozkooh and Tehran-Semnan Routes Using Flow Refueling Location Model
مکان یابی جایگاه های CNG در مسیرهای تهران ـ فیروزکوه و تهران ـ سمنان با استفاده از مدل مکان‌یابی جریان سوخت‌گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Industrial Electricity Demand in Selected Provinces of Iran: A Dynamic Panel Data Model
برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت استان‌های بزرگ صنعتی با استفاده از پنل پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decomposition of Energy Intensity in Iranian Manufacturing Sector: Divisia Index Approach
تجزیه شاخص شدت انرژی در بخش صنعت: رویکرد شاخص دیویزیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic and Technical Modeling to Optimize the Use of Energy Storages for Energy Planning
مدل‌سازی اقتصادی و فنی بکارگیری بهینه از ذخیره‌سازهای انرژی در برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-7)


08 The Impact of Wind Energy Consumption on GDP Growth and CO2 Emission
تأثیر مصرف انرژی بادی بر رشد اقتصادی و انتشار CO2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

07 Pathology of Natural Gas Pricing for Petrochemical Industry Feedstock
آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Barriers to Residential Buildings Energy Efficiency in Iran
عوامل بازدارنده اجتماعی بهره‌وری مصرف انرژی در ساختمان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Industrial Structure on The Energy Intensity of Manufacturing Industries in Iran
تأثیر ساختار صنعتی بر شدت مصرف انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study Of a Zero Energy Neighborhood in Qazvin
امکان‌سنجی طراحی یک واحد همسایگی صفر انرژی در قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Energy Consumption on Economic Growth In Iran Bayesian Model Averaging
تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

02 The Relationship Between Natural Gas And Oil Prices in Regional Gas Markets
ارتباط قیمت گاز طبیعی و قیمت نفت خام در بازارهای منطقه‌ای گاز جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

01 A Model to Detect Target Groups For Energy Subsidy Reform in Iran
الگوی شناسایی گروه‌های هدف در راستای هدفمندسازی یارانه‌های انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-6)


Economic Valuation of Power Stations Efficiency Improvement
ارزش گذاری اقتصادی بهبود راندمان نیروگاهها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

08 Effects of the Import of Consumption, Intermediate and Capital Goods on Transmission of Crude Oil Price Volatility to the Industry and Mining Sector in Iran
بررسی اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در روند انتقال نوسانات قیمت نفت خام به بخش صنعت و معدن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

07 Influence of Financial Markets on Global Index and Iranian Crude Oil Price
تأثیر بازار مالی بر قیمت نفت خام شاخص جهانی و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Renewable Energy Strategic Driving forces by Synthetic Approach of Delphi, DEMATEL and ANP (Fuzzy)
ارائه مدلی به منظور رتبه‌بندی پیشران‌های استراتژیک انرژی تجدیدپذیر با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی،دیمتل و تحلیل شبکه‌ای(فازی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

04 Designing a Model for Allocation of Oil and Gas Resources to Different Consumption Sectors with the Aim of Reducing the Green House Gases Emission Using System Dynamics Approach
طراحی مدل تخصیص نفت و گاز به بخش‌های مختلف مصرف با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculating the Social Costs of Carbon Dioxide Emissions in Different Provinces of Iran
محاسبه هزینه اجتماعی انتشار دی‌اکسیدکربن به تفکیک استان‌های مختلف در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fiscal Policy Framework for Oil Revenue Management in Iran: Stochastic Dynamic General Equilibrium Approach
چارچوب سیاست مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Combined Model of Scenario Planning and Assumption-Based Planning For Futurology, and Robust Decision Making in the Energy Sector
ارائه مدلی ادغامی از برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو و برنامه‌ریزی مبتنی بر فرض برای آینده پژوهی در حوزه انرژی و آزمون پابرجایی راهبردهای مدیریت انرژی در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-3)


Identify persuasive components of television advertising for promotion of energy efficiency (power) in the country (Iran)
شناسایی مؤلفه‌های اقناعی تبلیغات تلویزیونی با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی (برق) در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

02 Investigating the Challenges of Technology Transfer in the Iran's Upstream Oil Contracts with Emphasis on Buyback Contracts
بررسی چالش‌ انتقال فناوری در قراردادهای بالادستی نفت با تأکید بر قراردادهای بیع متقابل ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic interaction of oil and stock markets: Evidence from Selected countries
تعامل پویای بازار سهام و نفت: شواهدی از کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

07 The role of energy in value added of industry sector: A case study of the selected OIC countries
نقش انرژی در ارزش افزوده بخش صنعت: مطالعه موردی منتخبی ازکشورهای عضو کنفرانس اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term Power System Planning: Implications for Energy Efficiency Scenario in Iran
تحلیل ظرفیت بهینه نیروگاهی در ایران و بررسی اثرات صرفه‌جویی مصرف انرژی برآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic-technical analyses of mixed wind and solar systems to feed pilot administrative buildings
آنالیز فنی ـ اقتصادی اندازه سیستم‌های ترکیبی بادی ـ خورشیدی برای تغذیه ساختمان‌های اداری نمونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

05 Development of Optimizer Codes of the Energy System in GNU Mathprog Modeling Language
توسعه کدهای بهینه‌ساز سیستم انرژی کشور با استفاده از زبان برنامه‌نویسی GNUMathprog
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning and Prioritization of Solar Energy for Constructing Powerhouse in the Yazd Province Using Decision Techniques
پهنه‌ بندی و اولویت‌بندی انرژی خورشیدی به منظور احداث نیروگاه در استان یزد با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-5)


An economic comparison of Concentrated Solar Power Plants, Photovoltaic Power Plants and Hybrid CSP-PV using a fuzzy approach
مقایسه اقتصادی فناوری تولید برق از نیروگاه‌های گرمایش خورشیدی، فتوولتائیک و ترکیبی با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of demand and supply of energy carriers in Iran up to 2035 using LEAP
شبیه‌سازی تقاضا و عرضه حامل‌های انرژی تا سال 2035 در ایران با استفاده از مدلساز LEAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electricity planning with environmental restrictions of power system using Harmony Search Algorithm
برنامه‌ریزی بهینه برق با محدودیت‌های زیست محیطی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy efficiency in residential areas of Tehran using Rotterdam Energy Approach Planning (REAP)
بهینه‌سازی مصرف انرژی در مناطق مسکونی شهر تهران با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی انرژی روتردام (REAP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling Energy Demand in Iran Using LEAP
توسعه مدل تقاضای انرژی در سطح ملی با استفاده از مدل ساز LEAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-Cultural factors affecting energy consumption patterns of households in Yazd
بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر الگوی مصرف انرژی در خانوارهای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oil price on stock market returns: Evidence from oil exporting Middle East countries
تأثیر قیمت نفت بر بازده بازار سهام: شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-7)


Prioritize the Factors Affecting the Location of Renewable Energy Plants (Solar and Wind Energy) in Kerman Province Using GIS and Multi-Criteria Decision-Making Techniques
اولویت‌بندی عوامل موثر بر مکان‌یابی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی و انرژی باد) استان کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of 4TH and 5TH Developming Programs of Iran Oil Industry
نگاهی به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در چشم‌انداز صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Compulsion Specific Energy Consumption Standards in Decreasing the Rate of Consumption Fuel and Energy in Hormozgan Industries and Factories
تأثیر اجباری‌شدن استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در کاهش مصرف سوخت و انرژی در صنایع و کارخانجات استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Balance Sheet Modeling and Analyzing Micro Turbines Utilization Scenario for Iran’s 20-Year Outlook
مدلسازی ترازنامه انرژی و سناریوسازی با استفاده از میکروتوربین برای چشم‌انداز 20 ساله ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Energy Supply Modeling Studies and Choosing Best Ones in Iran with the Use of AHP
مروری بر مطالعات مدلسازی عرضه انرژی و انتخاب بهترین تحقیقات انجام‌شده در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-4)


Review Strategies for Improving the Design and Construction of Settlements in Tehran
راهکارهای طراحی مسکن در بهینه‌سازی مصرف انرژی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning Feasibility and Potential Locations for the Deployment of Solar Panels Based on Climatic Variables in Sistan and Baluchestan
امکان‌سنجی و پهنه‌بندی مکان‌های مستعد جهت استقرار پنل‌های خورشیدی با تکیه بر فراسنج‌های اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Attitude of Domestic Electricity Consumers in Tehran on the First Phase of Targeted Subsidies and its Second Phase
دیدگاه مشترکین برق خانگی شهر تهران در مورد فازاول هدفمندی یارانه‌ها و شروع فاز دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Energy Price in Iran, Using Markov Switching Auto Regressive and Neural Network Models
نوسانات قیمت انرژی در مدل‌های رگرسیون چرخشی و شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling an Energy Recovery System for Optimal Electrical Power Generation from Low Concentration Methane in Tabas Coal Mine of Iran
مدلسازی سیستم بازیافت انرژی جهت تولید توان بهینه از گاز متان رقیق درمعدن زغال‌سنگ طبس ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Principal-Agent Problem as one of the Market Barriers to Reduce Energy Consumption Between Traveler Cars in Mashhad City
مسئله کارگزار-کارفرما به‌عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction Optimal Share of Renewable Energy from Total Energy in Long-run for Iranian Economy (1387-1420)
پیش بینی بلندمدت سهم بهینه انرژی‌های تجدیدپذیر از کل انرژی در قالب یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران (1387-1420)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles