مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- اخبار نشریه
شناسنامه فصلنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب