مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 این فصلنامه با هدف گسترش واشاعه برنامه ریزی وسیاست گذاری انرژی از سال 1392منتشر میشود ومطابق با مجوز شماره3/3/27833مورخ1395/2/18کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم تحقیقات وفناوری)دارای رتبه علمی-پژوهشی است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب