مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- هیات تحریریه
هیات تحریریه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: حمید چیت‌چیان

سردبیر:داوود منظور

هیات تحریریه:

مهدی اشجعی: استاد دانشگاه تهران (مکانیک - تبدیل انرژی)

علی اکبر افضلیان:دانشیار پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی(برق-قدرت)

محمدرضا امید خواه :(استاددانشگاه تربیت مدرس(شیمی-طراحی فرآیند)

مسعود درخشان: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (اقتصاد - ریاضی و بهینه سازی)

شهرام جدید: استاد دانشگاه علم و صنعت ایران (برق - قدرت)

محمودرضا حقی‌فام: استاد دانشگاه تربیت مدرس (برق -  سیستم‌های قدرت)

غلامرضا حیدری:استاد پژوهشگاه نیرو(مدیریت -سیاستگذاری بخش عمومی)

مهدی صادقی‌شاهدانی: دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) (اقتصاد - مدلسازی انرژی)

محمدعلی عبدلی: استاد دانشگاه تهران (محیط زیست -  انرژی و محیط زیست )

محمد صادق قاضی زاده: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی(مهندسی برق)

 

گروه مشاورین:

سیدمحمدرضا آیت‌الهی   

مصطفی توانپور پاوه

محسن بختیار 

مجید فرمد

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب