مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- درباره نشریه
خط مشی نشریه:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رتبه علمی  : علمی-پژوهشی(علوم-انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

شروع انتشار:1394

صاحب امتیاز:وزارت نیرو

مدیر مسئول:حمید چیت چیان

سردبیر:داوود منظور

مدیر داخلی: محسن بختیار

ویراستارفارسی:مهدی ابوطالبی یزدی

پایگاه های نمایه کننده:ISC

ISSN  :2538-2276


نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب