مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- درباره نشریه
خط مشی نشریه:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رتبه علمی : علمی-پژوهشی (علوم-انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

شروع انتشار: 1394

صاحب امتیازوزارت نیرو

مدیر مسئول: حمید چیت چیان

سردبیر: داوود منظور

مدیر داخلی: محسن بختیار

ویراستارفارسی: اللهیار قاسمی

پایگاه های نمایه کننده:ISC

ISSN  :2538-2276


نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب